תנאי שימוש
אתר האינטרנט “instadate.app” (להלן: האתר) הנו אתר אינטרנט במסגרתו יכולים הגולשים לשלוח את התוכן שלהם למטרת היכרות או למטרת פרסום סיפורם האישי על הדייטים שלהם (להלן: התוכן).
הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או חליפיהם (להלן: בעלי האתר) ובין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: הגולש).
גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה. אם אינכם מסכימים לאמור בו הנכם מתבקשים לחדול מגלישה ומשימוש בשירותי האתר.
הגבלת רישום
מאחר והאתר מוגבל לגילאי 18 ומעלה, האתר או מי שמטעמו לא יישא באחריות כל שהיא בגין פגיעה בקטינים מתחת לגיל 18 על ידי מפגשים או קשרים שייווצרו בין קטין לבוגר בעזרת האתר.
הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בשליחת תוכן, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, לאיים על מי מגולשי האתר או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע או דברי נאצה.
הגולש מתחייב שלא לשלוח תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר עלול להוביל לפגיעה, או שיש בו כדי לפגוע, בגופו, זכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, תוכן אשר יש בו כדי לזהות משתמש אחר באתר בניגוד לרצונו או לא כדין, או תוכן פרסומי או מטעה.
בשליחת תוכן גולשים אשר זכות היוצרים בו נתונה לגולש, הגולש מסכים לסעיפים הבאים:
א. לא להתחזות לאדם ו/או לגורם או לישות אחרת. לא לתת פרטים כוזבים או שגויים.
ב. לא להשתמש במספר טלפון ו/או אימייל של צד ג’ או גולש ו/או אדם אחר ו/או בשמו ללא רשותו או ידיעתו ו/או הסכמתו המפורשת בכתב.
ג. לא להעביר מידע נתונים תוכן או חומר אחר שאינם חוקיים או הפרת זכות יוצרים על גולש או חברה כל שהיא באמצעות האתר במישרין או בעקיפין.
ד. לא לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום נזק במתכוון ובין שלא מתכוון.
ה. לא לפרסם תוכן אשר יש בו משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע או חומר או תוכן אחר שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כל שהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/ או גסים ו/או מטרידים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיות של אדם או גולש אחר.
ו. כמו כן ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע באתר וההודעות בין המשתמשים באינסטגרם שהכירו דרך האתר, הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים והגולשים באתר. הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך, כי בשימוש באתר אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי, וכד’, וכי לא יהיה לך טענה דרישה או תביעה כל שהיא בעניין זה מאתר instadate.app
ח. כמו כן ידוע לי כי האתר רשאי אך לא חייב, להסיר ו/ או למחוק ו/או לערוך פרופיל או תוכן, שלפי שקול דעתו הבלעדי של בעל האתר או של מי מטעמו, אשר יש בו משום פגיעה, נושא מגונה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, או איסור על פי דין ו/ או הסכם, מפורש או מכללא, ו/או להפסיק פעילותו של משתמש בשירותיה, באופן מיידי חד צדדי ללא הודעה מראש, אם לא יעמוד בתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מהאתר, ולא יהיה לך כמשתמש טענה או דרישה או תביעה כל שהיא בעניין זה מאתר instadate.app
ט. הגולש מעביר לבעלי העמוד את מלוא זכות היוצרים הכלכלית בתוכן.
י. הגולש מוותר ומוחל, לכולי עלמא, לרבות לבעלי האתר, על זכות היוצרים המוסרית בתוכן.
יא. משלוח תכנים לעמוד מהווה אישור והצהרה כי התוכן שכלול בהם נכון ומדויק, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן שנשלח לאתר הן בבעלותו של השולח או שנשלח בהרשאת בעל הזכויות. מובהר כי במשלוח תכנים הגולש מקנה לבעלי האתר הרשאה ללא מגבלת זמן וללא תמורה לעשות שימוש בתכנים הללו. בתוך כך הגולש מאשר לאתר לפרסם את התכנים שנשלחו בכל מקום וזמן ולעשות בהם כל שימוש, לרבות העברה לצד ג', הכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.
יב. בעלי האתר אינם נושאים בכל אחריות לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר. מנהלי האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל פרסום של התכנים שנשלחו ע"י הגולש. הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית על התוכן שנשלח ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל. גולש אשר נתקל בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או כל דין רלוונטי אחר מתבקש ליידע את הנהלת האתר בשליחת הודעה לאינסטגרם singles_18_25@ תוך ציון התוכן המפר ומהות ההפרה.
אתר זה כולל תכנים מקוריים (שנשלחו ע"י הגולשים), אשר בעל האתר הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בהם.
סימן המסחר " instadate.app" משמש את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותם המפורשת.
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו לו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שבעלי האתר, בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.
הגולש יפצה וישפה את בעלי האתר, מי מטעמו או את צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר או למי מטעמו על-ידי הגולש כתוצאה מאי קיום הוראות התקנון ותנאי השימוש.
קניות, מידע מסחרי ופרסומות
צוות האתר אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם צוות האתר לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לעניין זה, צוות האתר אינו צד לכל עסקה כזו, ולא ישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות.
בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש.
גלישה מהנה!